Coleccións

Colección é un termo que procede do vocábulo latino collectĭo e que fai mención ao conxunto de cousas dunha mesma clase que se reúnen polo seu valor ou polo interese que espertan.