Fedora

tux_fedoraFedora é patrocinado por Red Hat, o provedor de tecnoloxía de código aberto máis confiable en todo o mundo.

 • Actualizar fedora
  $ sudo yum -y update tamén sirve: $ sudo dnf -y update
 •  $  yum install nome_paquete: descargar e instalar un paquete rpm.
 • $ yum localinstall nome_paquete.rpm: isto instalará un RPM e tratará de resolver todas as dependencias para ti, usando os teus repositorios.
 • $ yum update nome_paquete.rpm: actualizar todos os paquetes rpm instalados no sistema.
 • $ yum update nome_paquete: modernizar / actualizar un paquete rpm.
 • $  yum remove nome_paquete: eliminar un paquete rpm.
 • $ yum list: listar todos os paquetes instalados no sistema.
 •  Instalar un programa
  $ sudo yum install nombre-programa
 • # rpm -ivh paquete.rpm: instalar un paquete rpm.
 • # rpm -ivh –nodeeps paquete.rpm: instalar un paquete rpm ignorando as peticións de dependencias.
 • # rpm -U paquete.rpm: actualizar un paquete rpm sen cambiar a configuración dos ficheiros.
 • # rpm -F paquete.rpm: actualizar un paquete rpm soamente se este está instalado.
 • # rpm -e nome_paquete.rpm: eliminar un paquete rpm.
 • # rpm -qa: mostrar todos os paquetes rpm instalados no sistema.
 • # rpm -qa | grep docs: mostrar todos os paquetes rpm co nome «docs».
 • # rpm -qi nome_paquete: obter información nun paquete específico instalado.

Desinstalar un programa
$ sudo yum remove nombre-programa

Desinstalar un programa completamente (incluindo os archivos de configuración)
$ sudo yum erase nombre-programa
Si non sabes como se chama o programa en cuestión… ¡búscao!
$ yum search nombre-programa

Instalar unha impresora PDF
$ sudo yum install cups-pdf

Instalar un rpm desde a consola
$ sudo rpm -Uvh nombre_del_paquete.rpm

Poñer os manuais en español
$ sudo yum install man-page-es
$ sudo yum install man-page-es-extra

Instalar Ghnome Shell 
$ sudo yum install gnome-desktop
Se instalamos Gnome Shell e queremos poder editar os lanzadores de aplicacións temos que instalar tamén: $ sudo yum install alacarte

Para instalar o ámbito de escritorio Cinnamon en Fedora 21 hai que facer o seguinte:Entrar na terminal de Fedora, como root co comando: $ su
e ingresar o seguinte comando: # yum install cinnamon

Para instalar mate un escritorio baseado no morto Gnome 2
Abrimos unha terminal en Fedora e escribimos o seguinte comando:
$ sudo yum install @mate

Instalar KDE
O primeiro que hai que facer é agregar os repositorios de kde-redhat farémolos deste modo.
$ sudo yum -y install wget && wget http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/fedora/kde.repo -O /etc/yum.repos.d/kde.repo
Logo hai que activalos
$ sudo gedit /etc/yum.repos.d/kde.repo
Busca a palabra Enabled e cambia o seu valor a 1 (Enabled =1). e gardamos
$ sudo yum update
$ sudo yum install @kde-desktop

Forzar o montaxe de un HD en formato NTFS
#mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/disk -o force (temos que ter instalado o programa ntfs-3g)

Copiar unha ISO a un pen
$ sudo fdisk -l
Con este comando veremos as unidades de almacenamento do noso computador como o disco duro e tamén as externas como o pendrive. Tamen podemos usar: $ ls /dev/sd*
$ sudo dd if=/home/Descargas/Fedora.iso of=/dev/sdb
Con este comando gravásese a ISO de Fedora no pendrive, terminase nuns minutos e despois poderemos iniciar co pendrive o noso computador para probar a distro ou instalala.

 Desprotexer un PDF
Se te encontras cun PDF que está protexido e non te permite copiar o seu contido ou imprimilo, podemos utilizar qpdf para desprotexelo e xerar un novo arquivo PDF sen protección, tan só temos que abrir a terminal, ir á carpeta onde temos o arquivo e teclear:
$qpdf –decrypt nome_pdf_protexido.pdf nome_pdf_desprotexido.pdf

Convertir un jpg a pdf:
O primeiro que debemos facer é instalar o paquete de Imagemagick, para isto: $sudo yum install ImageMagick
Logo cun simple $ convert *.jpg traballo.pdf   xa esta.
Para unir varios arquivos pdf nun só
En linux a solución é ben sinxela. Debemos instalar o paquete pdftk. (Pdftk permítenos facer varias accións cos nosos pdf. Rotar as páxinas dun pdf, encriptar ou desencriptar pdfs, etc.) Instalámolo abrindo o terminal e escribindo: $ sudo yum install pdftk
Unha vez instalado, unimos os arquivos pdf co seguinte comando:
$ pdftk archivo1.pdf archivo2.pdf archivo3.pdf achivo4 cat output amo_fedora.pdf

Cambiar o idioma de LibreOffice a español
$ sudo yum install libreoffice-langpack-es

Instalar codecs do mp3 e video
rpm -ivh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm

Instalar HandBrake para convertir un DVD a mp4
$ sudo yum-config-manager –add-repo=http://negativo17.org/repos/fedora-handbrake.repo
$ yum -y install HandBrake-gui HandBrake-cli

Convertir wma a mp3
$ sudo yum install lame
$ sudo yum install mplayer

Unha vez instalado lambe e mplayer crearemos un arquivo co noso editor de texto gedit e copiamos o seguinte script:

#!/bin/sh

# Convertimos wma a mp3
for f in *.wma
do
mplayer «$f» -ao pcm
mv audiodump.wav «$f».wav
lame «$f».wav
rm «$f».wav
done

# Renombramos .wma.mp3 a .mp3
for i in *.wma.mp3; do
newfile=$(echo «$i» | sed ‘s/wma.mp3$/mp3/g’)
mv «$i» «$newfile»
done

Gardámolo co nome que queiramos e a extensión.sh
Para executalo, só temos que copiar o script á carpeta onde están os arquivosWMA, darlle permiso de execución e executalo isto da seguinte forma:

$ chmod 755 nombre_script.sh
$ ./nombre_script.sh

Conectarse a escritorio remoto de windows
$ rdesktop -n alias  – f  -k es 192.168.1.254  (o calquera que sexa a dirección ip do sistema remoto)

Parametros de rdesktop:

-u usuario Inicia sesión con ese nome de usuario
-p contraseña Inicia sesión con esa contraseña (escrita en texto plano)
-d DOMINIO Indica dominio. Pode omitirse si se utiliza -u DOMINIOusuario
-f Pantalla completa
-g 1024×768 Resolución de pantalla (si se indica unha non válida, tomará a  de 800×600 ou a mais próxima dispoñible) *
-k teclado Configuración teclado (es, en-us, en-uk, fr)
-m Desactiva efectos visuais e xestos de rato *
-a 8 Profundidad de cor *
-P Activa cache *(borrar o cache de forma manual:[$] rm ~/.rdesktop/cache/
-z Activa a compresión do protocolo RDP
-T Cambia o titulo da venta por o mensaxe indicado.

(* )→ Recomendado si a conexión e  lenta ou se corta.

-x lan Desactiva opcions para mellorar o rendimentomodem → m, red local ->l(an), banda ancha →b(roadband)

As licencias de (rdesktop) terminal server caducan cada 2 meses. temos que utilizar un alias distino cada vez.
Instalar samba e os paquetes necesarios para que funcione unha impresora en unha rede windows
yum -­y install samba samba­-common samba-­client cups-libs system-config-printer
gpasswd -­a usuario sys
gpasswd ­-a usuario lp
systemctl enable smb.service nmb.service cups.service
systemctl start smb.service
systemctl start nmb.service
systemctl start cups.service
sudo pdbedit -­a -­u usuario
sudo smbpasswd -­a usuario
systemctl restart smb.service
systemctl restart nmb.service
systemctl restart cups.service
system­-config­-printer

Para instalar a impresora pódese facer dende calquera navegador usando a interface CUPS anotando a dirección http://127.0.0.1:631

Actualizar de Fedora 21 a 22 con FedUp
su

#dnf clean metadata
#dnf -y update
#dnf -y install fedup
#gpk-prefs
#fedup –network 22

reiniciamos a pc e eliximos no grub , a opción de Fedora (fedup)

Actualizar de Fedora 22 a 23 con un plugin
Instalar plugin: # dnf install dnf-plugin-system-upgrade
Descargar paquetes: #dnf system-upgrade download –releasever=23 –best
Reinciar e instalar paquetes: #dnf system-upgrade reboot 

Unir varios pdfs en un

Crea un ficherio que se chameame “titopdfs” (con  vim, nano, gedit o que queiras) é pon:

#!/bin/sh
# Usage: titopdfs TARGET.pdf 1.pdf 2.pdf 3.pdf [….]

OUTPDF=$1
shift
gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=$OUTPDF $*


Agora, desde a consola, dámoslle permisos de execución e mándase a un directorio que se atope no PATH:

$ chmod a+x titopdfs
$ sudo mv titopdfs /usr/local/bin/
E xa se poderá executar en calquera momento tan sinxelamente como:

$ titopdfs UNIDO.pdf 1pag.pdf 2pag.pdf 3pag.pdf …